Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

Reposted fromfungi fungi viatfu tfu

April 25 2017

5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viatfu tfu
6709 d132
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu

April 23 2017

4054 dd40 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadanonisko danonisko
2205 d57d 500
Reposted fromgubolev gubolev viaszydera szydera

Lubię wrony

W berżeretkach, balladach, canzonach
bardzo rzadko jest mowa o wronach,
a ja mam taki gust wypaczony,
że lubię wrony.

Los im dolę zgotował nieletką:
cienką gałąź i marne poletko,
czarne toto i w ziemi się dłubie,
a ja je lubię!

Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje
żadna wrona przez chwilę nie kryje,
że dlatego na zimę zostają,
że źle fruwają.

Ale wrona, czy młoda, czy stara,
się do tego dorabiać nie stara
manifestów ni ideologii
i to ją zdobi.

Gdy rozdziawią dziób wiedzą dokładnie,
że ich głosy brzmią raczej nieładnie,
lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą,
że brzydko kraczą.

I myśl w głowach nie świta im dzika,
by krakaniem udawać słowika,
by krakaniem nieść sobie pociechę
i to jest w dechę!

Żadna wrona się także nie łudzi,
że postawi ktoś stracha na ludzi,
co na wrony i we dnie i nocą
czyhają z procą.

Wrony fruną z godnością nad rżyskiem,
jakby dobrze im było z tym wszystkim
i w tym właśnie zaznacza się wronia
autoironia.

Nie udają słodyczy nieszczerze,
mężnie trwają w swym szwarccharakterze,
nie składają w komorę zasobną,
jak więcej dziobną.

Wiedzą, że - mimo wszelkie przemiany -
nie wyrosną na rżysku banany,
nie zamienią się w kawior pędraki,
bo układ taki.

W berżeretkach, balladach, canzonach
bardzo rzadko jest mowa o wronach,
a ja mam taki gust wypaczony,
że lubię wrony.

Los im dolę zgotował nieletką:
cienką gałąź i marne poletko,
czarne toto i w ziemi się dłubie,
a ja je lubię!
A ja je lubię...

Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0545 b8ac
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7904 6975
Reposted fromtfu tfu
9512 b164
Reposted fromtfu tfu

April 22 2017

5214 34e6 500

An Iranian Journey by Hossein Fatemi (via My Persian-Speaking Friends)

Iranian photographer Hossein Fatemi, offers a glimpse of an entirely different side to Iran than the image usually broadcasted by domestic and foreign media. In his photo series An Iranian Journey, many of the photographs reveal an Iran that most people never see, presenting an eye-opening look at the amazing diversity and contrasts that exist in the country.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapuszka puszka
6575 ccd5

This picture of Justin Bieber getting choked at a nightclub looks like a Renaissance painting.

Reposted frommyry myry viasiostra siostra
2542 a6ab 500
Reposted frompseudonym394 pseudonym394 viaedhell edhell
1787 9628 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viasiostra siostra
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasiostra siostra
4291 bd43 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viazi zi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl